RECEB-İ ŞERÎF AYININ İLK CUMÂ GECESİ / REĞÂİB NAMAZI

RECEB-İ ŞERÎF AYININ İLK CUMÂ GECESİ / REĞÂİB NAMAZI

Recep Ayının İlk Cumâ Gecesi (7 Mart Perşembe’yi 8 Mart Cumâ’ya bağlayan gece) Namazı / Reğâib Namazı:

Bu namaz hakkındaki hadîs-i şerîf için bakınız: Sayfa 8-10 Hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Her kim Receb’in ilk perşembesini tutar, sonra cumâ gecesi on iki rekât kılarsa, Allâh-u Te‘âlâ her rekât için ona, dosdoğru makam (olan cennet-i âlâ)da, hiç şeksiz şüphesiz yüz kasr (köşk) verir.” (Seyyid ‘Alî Zâde, Şerhu Şir‘ati’l-İslâm, sh:133)

...

Reğâib Namazının Duâsı

Muhammed ibni Hatîriddîn (Rahimehullâh)ın nakline göre kişi Regâib namazını kıldıktan sonra salevât-ı şerîfe okuyup şu duâyı yapar:

...

Receb-i Şerîf’in İlk Cumâ Günü (8 Mart Cumâ günü) Namazı:

Seyyid Muhammed en-Nâzillî (Rahimehullâh)ın beyânına göre; sâlik (mânevî yolun yolcusu) Receb’in ilk cumâsı öğle-ikindi arası dört rekât kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, yedi Âyete’l-Kürsî, beşer kere de İhlâs ve Mu‘avvizeteyn (Felak ve Nâs) sûrelerini okur. Selâm verdiğinde 25 beş kere:

...

Receb-i Şerîf’in 3, 4 ve 5. (10 Mart Pazar, 11 Mart Pazartesi ve 12 Mart Salı) Günlerinde, 13, 14 ve 15. (20 Mart Çarşamba, 21 Mart Perşembe ve 22 Mart Cumâ) Günlerinde, 23, 24 ve 25. (30 Mart Cumartesi, 31 Mart Pazar ve 1 Nisan Pazartesi) Günlerinde Kılınacak Bir Hâcet Namazı:

Emîrü’l-müminîn Alî ibni Ebî Tâlib (Kerremallâhu Vechehû)den nakledilen ve “Üveys el-Karanî (Veysel Karânî) (Radıyallâhu Anh)ın namazı” diye bilinen bu hâcet namazını başlıkta geçen günlerin birinde kılmak isteyen kişi, geceden oruca niyet eder ve zikrolunan günlerde oruçlu olur, işraktan sonra gusül abdesti alır ve kimseyle konuşmaz.

...

Receb-i Şerîf’in Onuncu (17 Mart Pazar) Günü Hayırlı Kazâ ve Kader İçin Okunacak Duâ

Tâbi‘înin ulularından olan ve muhaddisler nezdinde sika (güvenilir) kabûl edilen Kays ibni Ubâd (Radıyallâhu Anh): “Allâh-u Te‘âlâ’nın dilediğini silip, dilediğini sâbit bırakacağı(nı açıkladığı Ra‘d Sûresi’nin 39. âyet-i kerîmesinin tecellî edeceği yâni senelik kazâ ve kaderlerinden silinecek ve kalacak şeylerin belirleneceği) gün Receb-i Şerîf’in onuncu günüdür.” demiştir. (et-Taberî, Câmi‘u’l-beyân, 13/571; el-Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:3466, 5/303; Muhammed el-Hallâl, Fezâilü şehri Receb, rakam:12, sh:67; es-Sa‘lebî, el-Keşfü ve’l-beyân, 15/324; İbnü ‘Atiyye, el-Muharraru’l-Vecîz, 3/317; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhîd, 5/388; el-Kurtubî, el-Câmi‘u li-ahkâmi’l-Kur’ân, 12/93; es-Süyûtî, ed- Dürrü’l-mensûr, 8/470; Mer‘î ibnü Yûsuf el-Makdisî, sh:58)

...

Receb-i Şerîfin On Beşinci Gece (21 Mart Perşembe’yi 22 Mart Cumâ’ya bağlayan gece) Namazı:

1) Receb’in yarı (on beşinci) gecesi 1 Fâtiha, 10 İhlâs ile yüz rekât kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir. (Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:67)

...

Receb-i Şerîfin On Beşinci Günü (22 Mart Cumâ günü) Namazı:

1) Muhammed ibni Hatîriddîn (Rahimehullâh)ın nakline göre; Receb’in on beşinci günü işraktan sonra yirmi beş selâmla elli rekât kılınır, her rekâtta Fâtiha’dan sonra birer kere İhlâs ve Mu‘avvizeteyn (Felak-Nas) sûreleri okunur, daha sonra secdeye varılarak şu duâ okunur:

...

devamı için Lâlegül Dergisi Mart sayısı sayfa 66-70'e bakınız...


RECEB-İ ŞERÎF AYININ İLK CUMÂ GECESİ / REĞÂİB NAMAZI